Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Mac-Intosch Party Service niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Mac-Intosch Party Service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Mac-Intosch Party Service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Mac-Intosch Party Service. Mac-Intosch Party Service behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Mac-Intosch Party Service.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Mac-Intosch Party Service geen controle heeft. Mac-Intosch Party Service draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Mac-Intosch Party Service is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van macintoschpartyservice.nl verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar macintoschpartyservice.nl verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden zijn gepubliceerd kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Mac-Intosch Party Service of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van chjl@xs4all.nl. Geplaatste afbeeldingen worden verondersteld rechtens te zijn geplaatst binnen de rechten krachtens de Auteurswet. Mocht u onverhoopt de rechtmatige eigenaar en maker van de inhoud/afbeelding zijn, neem dan contact met ons op en het inbreukmakende materiaal wordt, indien van toepassing, verwijderd.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: info@macintoschpartyservice.nl.

Daarnaast is op de internetsite ons privacy statement van toepassing. Mac-Intosch Party Service adviseert u ook hiervan vóór het gebruik van de internetsite kennis te nemen.